Financijske izvještaje u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i Zakonu o trgovačkim društvima potpisuje zakonski predstavnik trgovačkog društva. Uprava društva odgovorna je za financijske izvještaje, njihovu realnost, rokove sastavljanja, objavu i revidiranje.

Djelokrug odgovornosti uprave:

  • zaštita imovine društva od propadanja, otuđenja, neovlaštenog, neprimjerenog i neučinkovitog korištenja, te u tom smislu za ustroj i funkcioniranje sustava internih kontrola i internog izvješćivanja, koji će pravodobno otkriti i spriječiti a ne samo sankcionirati pogreške i propuste, 
  • učinkovito upravljanje imovinom i svim drugim resursima društva, koji će rezultirati zadovoljavajućim financijskim rezultatom, 
  • realnost procjena i prosudbi, te odabir i primjena takvih računovodstvenih politika koje će realno i objektivno prikazati stanje, poslovanje i poslovne rezultate, 
  • ustroj i organizacija računovodstvenih i drugih evidencija koje će osigurati valjanost, točnost i potpunost financijskih podataka, te ispravnost primjene zakosnkih propisa, 
  • zakonitost, realnost i objektivnost financijskih i drugih izvješća, te 
  • primjena svih relevantnih zakona i drugih propisa.