Izvor: misljenja.hr

Sadržaj - elementi računa nakon 1. srpnja 2013.

Prema članku 54., st. 1. Općeg poreznog zakona „Porezni obveznici dužni su izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.“

1. Opći porezni zakon 

Članak 54.a Općeg poreznog zakona propisuje podatke za račune gotovinskog prometa, isječke vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja, i to:

- broj i nadnevak izdavanja 

- ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.) 

- količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga 

- ukupan iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

2. Pravilnik o porezu na dohodak 

Pravilnik o porezu na dohodak obvezan sadržaj računa za obveznike poreza na dohodak, a koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost propisuje člankom 38., st. 7. Računi tih obveznika trebaju sadržavati elemente propisane Općim poreznim zakonom te dodatno i: 

- naziv radnje, podatke o vlasniku odnosno nositelju zajedničke djelatnosti, a osobito ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta, te o poslovnoj jedinici ako je promet obavljen preko poslovne jedinice 

- jediničnu cijenu i ukupan iznos bez poreza na dodanu vrijednost, a ugostitelji trebaju iskazati iznos naknade i obračunanog poreza na potrošnju.

3. Porez na dodanu vrijednost nakon 1. srpnja 2013.

Prema članku 79. prijedloga novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost račun mora sadržavati sljedeće podatke: 

1. broj računa i datum izdavanja

2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja)

3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)

4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga

5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa

6. jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a

7. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu

8. stopu PDV-a, 9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen

10. zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Porezni obveznik za obavljene isporuke dobara i usluga čiji iznos nije viši od 700,00 kuna može izdati pojednostavljeni račun prema članku 79., stavku 12. Takav račun mora sadržavati sljedeće podatke: 

1. broj računa i datum izdavanja

2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i slično)

3. ime i prezime (naziv), osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)

4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga

5. iznos naknade s uključenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a

6. iznos obračunanog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a

7. kada je izdana isprava ili obavijest koja se smatra računom u skladu s člankom 78. stavkom 8. ovoga Zakona, uputu na prvobitni račun uz pojedinosti koje su izmijenjene.

Kako što se može primijetiti prema navedenim odredbama, za većinu se poduzetnika neće ništa značajno promijeniti u oblikovanju računa, osim oznake R-1(2) koje na računima obveznika PDV-a od 1. srpnja ne bi trebalo biti. Naravno, treba sačekati i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. Tu je još i PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji se koristi u poslovanju s državama članicama, u RH i nadalje je porezni broj OIB. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika = HR + OIB. Više o tome može se vidjeti klikom miša ovdje.

I dalje, porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke, stjecanja i dr. u poslovanju s poreznim obveznicima iz država članica - samo za RH. Obveznici poreza na dohodak koji su u sustavu PDV-a, na računu će dodati obveznu napomenu "obračun prema naplaćenoj naknadi". To će se "načelo blagajne" za potrebe PDV-a, za obveznike poreza na dohodak moći primijeniti do 1. siječnja 2015.

Obveznici poreza na dodanu vrijednost, ovisno o isporuci na računu dodatno trebaju navesti napomene kao element računa:

- trostrani posao

- prijenos porezne obveze

- poseban postupak oporezivanja marže

- nova prijevozna sredstva...

Za poduzetnike koji nisu u sustavu PDV-a, važno je da na računu navedu napomenu npr.: „Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. Zakona PDV-u, PDV nije obračunan.“.

4. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost trebaju gostu izdati račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja treba navesti u računu i iznos boravišne pristojbe. Naravno te podatke treba dopuniti s elementima koje propisuju porezni propisi.

5. Zakon o računovodstvu 

Poduzetnici iz čl. 2. Zakona o računovodstvu trebaju prema članku 6. tog Zakona račun potpisati kako bi se osigurala vjerodostojnost i urednost knjigovodstvene isprave.

6. Zakon o trgovačkim društvima 

Zakon o trgovačkim društvima člankom 21., st. 4. propisuje obvezu trgovca da na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) otisne njegovu tvrtku, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Stavak 5. tog članka propisuje da na poslovnom papiru trgovac treba navesti i: 

1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i 

2. ukupan broj izdanih dionica s nominalnim iznosom (za d.d.), 

3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora. 

Javna trgovačka društva i komanditna društva trebaju prema članku 21., st. 6. ZTD-a na poslovnom papiru otisnuti imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva, a na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja treba navesti podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje. 

Članak 21., st. 7. ZTD-a propisuje da na dopisima koji se upućuju osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prepisku (ugovor, narudžbenica i sl.), trgovac može uporabiti poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

7. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom člankom 2. propisuje, elementima računa smatraju se podaci: osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme, broj računa, oznaka je li obveznik fiskalizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, iznos računa razvrstan po poreznoj stopi (zbrojni iznos naknade i poreza, iznos oslobođenja), način plaćanja, osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja i zaštitni kod izdavatelja. 

Račun obveznika fiskalizacije, uz podatke propisane posebnim propisima treba sadržavati i dodatne elemente prema članku 9.: 

- vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), 

- oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju, 

- oznaku načina plaćanja računa: novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo, 

- Jedinstveni identifikator računa (JIR) i 

- zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije. 

Obveznici fiskalizacije na računima za naplatu na transakcijski račun kod banaka ne trebaju, samo na tim računima, iskazati Jedinstveni identifikator računa (JIR) i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije. Iskazivanje tih elemenata nije pogrešno.

 

  

Kako prema novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost više nisu propisana izuzeća od izdavanja računa, pretpostavljamo da će se to izuzeće moći primjeniti za porezne obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:

  • Pravilnik o porezu na dohodak (članak 38., stavak 8.) "Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti, za koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a pretežni dio poslovnih primitaka ostvaruju prodajom dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima, nisu obvezni ispostavljati račune."
  • Opći porezni zakon (prema prijedlogu izmjena i dopuna ovog Zakona, članak 54. b) "Izuzetno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima."