Pregled izdataka na koje se ne plaća porez na dohodak (i ne uvećavaju osnovicu poreza na dobit)

Naknada prijevoza troškova na službenom putu U visini stvarnih troškova
Naknada troška noćenja na službenom putu U visini stvarnih izdataka
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevoza U visini stvarnih izd. mjes. ili pojed. karte
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom U visini stvar. izd. po cijeni mjes. ili pojed. karte
Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe Do 2,00 kn po km
Potpore zbog invalidnosti radnika Do 2.500,00 kn godišnje
Potpore za slučaj smrti radnika Do 7.500,00 kn
Potpore za smrt člana užeobitelji (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog
druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece u skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obv. imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)
Do 3.000,00 kn
Potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana Do 2.500,00 kn godišnje
Potpore za novorođenu djecu Do visine proračunske osnovice
Dar djetetu do 15 godine (koji do 31.12. navrši 15 godina) Do 600,00 kn godišnje
Prigodne nagrade (božićnica, naknade za godišnji odmor) Do 2.500,00 kn godišnje

Nagrade za:

  • 10 godina radnog staža - do 1.500,00 kn
  • 15 godina radnog staža - do 2.000,00 kn
  • 20 godina radnog staža - do 2.500,00 kn
  • 25 godina radnog staža - do 3.000,00 kn
  • 30 godina radnog staža - do 3.500,00 kn
  • 35 godina radnog staža - do 4.000,00 kn
  • 40 godina radnog stažai za svakih narednih 5 godina - do 5.000,00 kn
Dnevnice u zemlji za službeni put - preko 12 sati i 30 km Do 170,00 kn
Dnevnica za službeno putovanje više od 8, a manje od 12 sati i 30 km Do 85,00 kn
Dnevnice u inozemstvu Do iznosa propisanih za korisnike drž. prorač.
Dnevnice za službena putovanja per diem U ukupnom iznosu
Terenski dodatak u zemlji (za troškove prehrane) - više od 30 km Do 170,00 kn dnevno
Terenski dodatak u inozemstvu Do 250,00 kn dnevno
Pomorski dodatak Do 250,00 kn dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe Do 400,00 kn dnevno
Naknada za odvojeni život Do 1.600,00 kn mjesečno
Otpremnine za odlazak u mirovinu Do 8.000,00 kn
Otpremnine za poslovno i osobno uvjetovani otkaz Do 6.400,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalnih bolesti Do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Darovi u naravi radnicima Do 400,00 kuna godišnje
Nagrade učenicima na praktičnom radu (naukovanju) Do 1.600,00 kn mjesečno
Stipendije za srednje, više i visoke škole te fakultete - za redovno školovanje Do 1.600,00 kn mjesečno
Stipendije za izvrsne studente u tuzemstvu (međusobno se isključuju) Do 4.000,00 kn mjesečno
Športske stipendije Do 1.600,00 kn mjesečno
Nagrade za športska ostvarenja Do 20.000,00 kn godišnje
Primici učenika i studenata preko učeničkih i studentskih udruga Do 50.000,00 kn godišnje
Stipendije iz proračuna EU Bez ograničenja
Stipendije na javnim natječajima koje isplaćuju zaklade, fundacije i dr. Bez ograničenja
Premije dobrovoljnog MO koje poslodavac isplaćuje u korist svojeg radnika Do 500,00 kn mjesečno, do 6.000,00 kn godišnje
Darovanja za zdravstvene potrebe Bez ograničenja