STATISTIČKA IZVJEŠĆA O ČINJENICAMA BITNIM ZA OPOREZIVANJE
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 17.
 
Dijelom trećim ovog Pravilnika podrobnije se razrađuje provedba OPZ-a o vrsti, oblicima, načinu i rokovima podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.
 
Članak 18.
 
Obveznici sastavljanja statističkih izvješća dužni su Poreznoj upravi dostavljati podatke na način, u obliku i u rokovima propisanim ovim Pravilnikom.
 
II. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA
 
1. Obveznici sastavljanja statističkih izvješća
 
Članak 19.
 
Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.
 
2. Definicije
 
Članak 20.
 
Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu ovog Pravilnika smatraju se:
 
1. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon o PDV-u),
 
2. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama OPZ-a.
 
3. Rokovi za dostavu statističkih izvješća
 
Članak 21.
 
(1) O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima iz članka 20. ovog Pravilnika obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni su, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.
 
(2) Statistička izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se na obrascu »Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__| koji nisu naplaćeni do |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__|« – Obrazac OPZ-STAT-1.
 
(3) Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni su dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama, i to:
 
1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
 
2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
 
3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
 
4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.
 
4. Sadržaj obrasca
 
Članak 22.
 
(1) Obrazac OPZ-STAT-1 sadrži podatke o:
 
1. danu, mjesecu i godini na koju se izvješće odnosi i danu mjesecu i godini do kojega računi nisu naplaćeni,
 
2. poreznom obvezniku/podnositelju izvješća (pod I.) i to:
 
– naziv/ime i prezime,
 
– OIB,
 
– adresa sjedišta ili prebivališta odnosno uobičajenog boravišta,
 
3. dospjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama Zakona o PDV-u (pod II.) i to:
 
3.1. dospjelom, a nenaplaćenom računu za pojedinog kupca prema datumu izdavanja računa:
 
– redni broj kupca (pod II.1),
 
– oznaka broja – unosi se oznaka 1 ukoliko se upisuje OIB kupca, oznaka 2 ukoliko se unosi PDV identifikacijski broj, oznaka 3 ukoliko se unose ostali porezni brojevi (pod II.2.),
 
– porezni broj – PDV identifikacijski broj ili porezni broj ili OIB kupca – ukoliko pojedini kupac koji se vodi pod jednim poreznim brojem nije podmirio više od jednog dospjelog računa, porezni broj se upisuje jedanput za sve račune (pod II.3.),
 
– naziv/ime i prezime kupca – ukoliko pojedini kupac nije podmirio više od jednog dospjelog računa, naziv/ime i prezime upisuje se jedanput za sve račune (pod II.4.),
 
– redni broj računa (pod II.5.),
 
– broj izdanog računa (pod II.6.),
 
– datum izdanog računa (pod II.7.),
 
– valuta plaćanja računa – upisuje se datum dospijeća plaćanja računa (pod II.8),
 
– broj dana kašnjenja u plaćanju – upisuje se broj dana od dana valute plaćanja do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća (uključujući i taj dan) (pod II.9),
 
– iznos računa bez PDV-a (pod II.10.),
 
– iznos PDV-a ili 0,00 ukoliko na računu, sukladno odredbama Zakona o PDV-u nije iskazan iznos PDV-a (pod II.11.),
 
– ukupan iznos računa sa PDV-om (pod II.12.),
 
– plaćeni iznos računa – upisuje se ukupan iznos plaćenog dijela računa koji je naplaćen do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća – uključujući i taj dan (pod II.13),
 
– neplaćeni dio računa – upisuje se ukupan iznos neplaćenog dijela računa koji je ostao nenaplaćen do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća – uključujući i taj dan (pod II.14),
 
3.2. ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa za pojedinog kupca:
 
– zbrojeni iznos svih nenaplaćenih računa bez PDV-a, za pojedinog kupca (zbroj kolone II.10. za pojedinog kupca),
 
– zbrojeni iznos PDV-a prema svim nenaplaćenim računima za pojedinog kupca (zbroj kolone II.11. za pojedinog kupca),
 
– zbrojeni iznos računa sa PDV-om prema svim nenaplaćenim računima za pojedinog kupca (zbroj kolone II.12. za pojedinog kupca),
 
– zbrojeni iznos svih plaćenih iznosa računa za pojedinog kupca (zbroj kolone II.13. za pojedinog kupca),
 
– zbrojeni iznos svih neplaćenih iznosa računa za pojedinog kupca (zbroj kolone II.14. za pojedinog kupca),
 
3.3. ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa:
 
– zbrojeni iznos svih nenaplaćenih računa bez PDV-a, (zbroj kolone II.10. za sve kupce),
 
– zbrojeni iznos PDV-a prema svim nenaplaćenim računima (zbroj kolone II.11. za sve kupce),
 
– zbrojeni iznos računa sa PDV-om prema svim nenaplaćenim računima (zbroj kolone II.12. za sve kupce),
 
– zbrojeni iznos svih plaćenih iznosa računa (zbroj kolone II.13. za sve kupce),
– zbrojeni iznos svih neplaćenih iznosa računa (zbroj kolone II.14. za sve kupce),
 
4. dospjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama OPZ-a, a koji nisu naplaćeni od dana valute plaćanja do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja statističkog izvješća (uključujući i taj dan) i to:
– ukupan iznos računa s PDV-om (pod III.2.),
– iznos PDV-a – upisuje se ukupan iznos obračunanog PDV-a koji je kao takav posebno iskazan na izdanom računu (pod III.3.),
 
5. datumu i mjestu sastavljanja statističkog izvješća (pod IV.),
 
6. ime i prezime osobe koja je sastavila statistički izvještaj (pod V.),
 
7. potpis (pod VI.).
 
(2) Podaci iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuju se u ukupnom iznosu svih dospjelih, a nenaplaćenih računa sa stanjem na dan iz članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika. Na isti način mogu se iskazati i potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa koji su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o PDV-u, a koji su izdani osobama koji nisu porezni obveznici PDV-a, odnosno nisu pravne osobe, te potraživanja od kupaca koji imaju sjedište izvan Europske unije.
 
(3) Obrazac OPZ-STAT-1 potpisuje odgovorna osoba podnositelja statističkog izvješća, koja naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.
 
(4) Obrazac OPZ-STAT-1 ne predaje se Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 20. ovog Pravilnika.
 
(5) Obrazac OPZ-STAT-1 sastavni je dio ovog Pravilnika.