Datum Naziv propisa
02.02.16 Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (Nar. nov., br. 10/16)
02.02.16 Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (Nar. nov., br. 10/16)
02.02.16 Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Nar. nov., br. 10/16)
01.02.16 Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (Nar. nov., br. 9/16)
01.02.16 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 9/16)
01.02.16 Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenta i nerezidenta (Nar. nov., br. 9/16)
27.01.16 Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (Nar. nov., br. 8/16)
26.01.16 Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
26.01.16 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
25.01.16 Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2015. (Nar. nov., br. 6/16)
25.01.16 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj (Nar. nov., br. 6/16)
25.01.16 Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak (Nar. nov., br. 6/16)
25.01.16 Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 6/16)
19.01.16 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2015. (Nar. nov., br. 5/16)
12.01.16 Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (Nar. nov., br. 3/16)
11.01.16 Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama... ...te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Nar. nov., br. 2/16)
11.01.16 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (Nar. nov., br. 2/16)
11.01.16 Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (Nar. nov., br. 2/16)
11.01.16 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (Nar. nov., br. 2/16)
08.01.16 Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 1/16)
08.01.16 Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16)
08.01.16 Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16)
08.01.16 Pravilnik o načinu rada odbora za standarde financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 1/16) 
08.01.16 Pravilnik o vrstama i visini naknada financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16)
30.12.15 Uredba o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 140/15)
30.12.15 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (Nar. nov., br. 140/15)
30.12.15 Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (Nar. nov., br. 140/15)
30.12.15 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 140/15)
30.12.15 Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 140/15)
29.12.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 139/15)
29.12.15 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdrav. osiguranja u slučaju ozljede na radu i prof. bolesti (Nar. nov., br. 139/15)
30.12.15 Zatezne kamate od 1.1.2016. (Nar. nov., br. 140/15)
23.12.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalne djelatnosti (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Službena putovanja, terenski rad i izvješćivanje na Obrascu JOPPD (Nar. nov., br. 137/15)
23.12.15 Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 136/15)
18.12.15 Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mir. društava prema članovima obveznih mir. fondova (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o provedbi Mjere M17 »Upravljanje rizicima«,... ...ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 135/15
18.12.15 Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog uzbunjivanja (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (Nar. nov., br. 135/15)
18.12.15 Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (Nar. nov., br. 135/15)
11.12.15 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15)
11.12.15 Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva (Nar. nov., br. 134/15)
11.12.15 Odluka o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 134/15)
09.12.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., br. 133/15)
09.12.15 Pravilnik o obraz. programu i ispitu za stjecanje znanja ovlaš. upravitelja mir. fondova, ovlaš. upravitelja mir. osig. društva, brokera i invest. savjetnika (Nar. nov., br. 133/15)
04.12.15 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (Nar. nov., br. 132/15)
02.12.15 Pravilnik o trošarinama (Nar. nov., br. 131/15)
02.12.15 Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju (Nar. nov., br. 131/15)
02.12.15 Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini (Nar. nov., br. 131/15)
30.11.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 130/15)
30.11.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima grada Daruvara (Nar. nov., br. 130/15)
18.11.15 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu (Nar. nov., br. 125/15)
18.11.15 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 125/15)
18.11.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 125/15)
18.11.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (Nar. nov., br. 125/15)
18.11.15 Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2015. (Nar. nov., br. 125/15)
20.11.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 126/15)
13.11.15 Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna (Nar. nov., br. 124/15)
13.11.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2015. (Nar. nov., br. 124/15)
11.11.15 Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Nar. nov., br. 123/15)
06.11.15 Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 122/15)
04.11.15 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. (Nar. nov., br. 121/15)
04.11.15 Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba (Nar. nov., br. 121/15)
02.11.15 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 120/15)
02.11.15 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija Nar. nov., br. 119/15
02.11.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju Nar. nov., br. 119/15
28.10.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 115/15)
28.10.15 Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (Nar. nov., br. 115/15)
26.10.15 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Nar. nov., br. 114/15)
26.10.15 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Nar. nov., br. 114/15)
26.10.15 Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (Nar. nov., br. 114/15)
26.10.15 Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2015. (Nar. nov., br. 114/15)
16.10.15 Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (Nar. nov., br. 111/15)
16.10.15 Pravilnik o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za polj. i preh. proizvode«... ...iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 111/15)
16.10.15 Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (Nar. nov., br. 111/15)
16.10.15 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov., br. 111/15)
16.10.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda (Nar. nov., br. 111/15)
15.10.15 Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 110/15) 
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 110/15)
15.10.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/15)
14.10.15 Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i... ... Državnog proračuna RH u prvom tromjesečju 2016. godine (Nar. nov., br. 109/15)
12.10.15 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 107/15)
12.10.15 Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar (Nar. nov., br. 107/15)
07.10.15 Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova FINE u predstečajnom postupku i o visini naknade troška FINE za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (Nar. nov., br. 106/15)
07.10.15 Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku (Nar. nov., br. 106/15)
05.10.15 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (Nar. nov., br. 105/15)
05.10.15 Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov., br. 105/15)
05.10.15 Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 105/15)
02.10.15 Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 104/15)
02.10.15 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 104/15)
30.09.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Nar. nov., br. 103/15)
30.09.15 Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Nar. nov., br. 103/15)
30.09.15 Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 103/15)
30.09.15 Obiteljski zakon (Nar. nov., br. 103/15)
30.09.15 Izmjene i dopune Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (Nar. nov., br. 103/15)
30.09.15 Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. odinu (Nar. nov., br. 103/15)
23.09.15 Zakon o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15)
23.09.15 Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 100/15)
23.09.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 100/15)
18.09.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 99/15)
18.09.15 Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 99/15)
18.09.15 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Nar. nov., br. 99/15)
17.09.15 Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 98/15)
17.09.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2015. (Nar. nov., br. 98/15)
15.09.15 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Nar. nov., br. 97/15)
15.09.15 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 97/15)
11.09.15 Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Nar. nov., br. 96/15)
11.09.15 Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Nar. nov., br. 96/15)
11.09.15 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15)
11.09.15 Obavijest udrugama za usklađenje statuta s novim Zakonom o udrugama
11.09.15 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 96/15)
07.09.15 Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Nar. nov., br. 95/15)
07.09.15 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (Nar. nov., br. 95/15)
07.09.15 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (Nar. nov., br. 95/15)
07.09.15 Uredba o dopuni Zakona o energiji (Nar. nov., br. 95/15)
07.09.15 Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Nar. nov., br. 95/15)
07.09.15 II. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA za Autocestu Rijeka – Zagreb d.d. (Nar. nov., br. 95/15)
04.09.15 Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža (Nar. nov., br. 94/15)
04.09.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima… … za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 94/15)
04.09.15 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015. (Nar. nov., br. 94/15)
04.09.15 Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2015. – 2017.) (Nar. nov., br. 94/15)
01.09.15 Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište (Nar. nov., br. 93/15)
01.09.15 Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 93/15)
01.09.15 Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 93/15)
01.09.15 Doneseni su pravilnici na temelju Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 93/15)
24.08.15 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (Nar. nov., br. 91/15)
24.08.15 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (Nar. nov., br. 91/15)
24.08.15 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (Nar. nov., br. 91/15)
24.08.15 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Nar. nov., br. 91/15)
24.08.15 Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mir. i zdrav. osig. iz sredstava proračuna RH (Nar. nov., br. 91/15)
24.08.15 Pravilnik o katalogu otpada (Nar. nov., br. 90/15)
24.08.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2015. (Nar. nov., br. 90/15)
24.08.15 Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2015. (Nar. nov., br. 90/15)
20.08.15 Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge (Nar. nov., br. 89/15)
20.08.15 Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće (Nar. nov., br. 89/15)
20.08.15 Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (Nar. nov., br. 89/15)
13.08.15 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4525/2014 i dr. od 24. srpnja 2015. Nar. nov., br. 88/15)
13.08.15 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 88/15)
10.08.15 Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Nar. nov., br. 87/15)
10.08.15 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (Nar. nov., br. 87/15)
10.08.15 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (Nar. nov., br. 87/15)
10.08.15 Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade (Nar. nov., br. 87/15)
06.08.15 Zatezne kamate od 1.8.2015
06.08.15 Objavljeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja sukladno novom Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 86/15)
06.08.15 Izmjene u postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Nar. nov., br. 86/15)
04.08.15 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Nar. nov., br. 84/15)
04.08.15 Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada... ...koje se uvoze u Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 85/15)
04.08.15 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko (Nar. nov., br. 84/15)
04.08.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Nar. nov., br. 84/15)
04.08.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 85/15)
29.07.15 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 82/15)
29.07.15 Zakon o osiguranju depozita (Nar. nov., br. 82/15)
29.07.15 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 82/15)
29.07.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 82/15)
29.07.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 82/15)
29.07.15 Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 83/15)
29.07.15 Propisan prirez porezu na dohodak za Grad Stari Grad
29.07.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 83/15)
29.07.15 Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 82/15)
27.07.15 Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (Nar. nov., br. 81/15)
27.07.15 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva... ...međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 81/15)
22.07.15 Pravilnik o uređivanju šuma (Nar. nov., br. 79/15)
22.07.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima ... u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 79/15)
22.07.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke ...obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 79/15)
22.07.15 Naputak o glomaznom otpadu (Nar. nov., br. 79/15)
22.07.15 Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2015. (Nar. nov., br. 79/15)
21.07.15 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 78/15)
21.07.15 Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15)
21.07.15 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15)
21.07.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 78/15)
21.07.15 Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15)
16.07.15 Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 77/15)
16.07.15 Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 77/15)
16.07.15 Objavljeni su podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 77/15)
16.07.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda (Nar. nov., br. 77/15)
14.07.15 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu (Nar. nov., br. 76/15)
14.07.15 Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ... (Nar. nov., br. 76/15)
10.07.15 Zatezne kamate od 1.7.2015
10.07.15 Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita. (Nar. nov., br. 73/15)
10.07.15 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. (Nar. nov., br. 73/15) 
10.07.15 Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016. (Nar. nov., br. 74/15)
10.07.15 Odluka o izmjenama odluke o porezima grada Raba (Nar. nov., br. 74/15)
10.07.15 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke. (Nar. nov., br. 73/15)
30.06.15 Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (Nar. nov., br. 71/15)
30.06.15 Stečajni zakon (Nar. nov., br. 71/15)
30.06.15 Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (Nar. nov., br. 71/15)
30.06.15 Pravilnik o radu u sustavu JCMS (Nar. nov., br. 71/15)
29.06.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (Nar. nov., br. 69/15)
29.06.15 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima općine Motovun – Montona (Nar. nov., br. 69/15)
29.06.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (Nar. nov., br. 69/15)
29.06.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 69/15)
29.06.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 68/15)
18.06.15 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla... ...polj. i preh. proizvoda (Nar. nov., br. 65/15)
18.06.15 Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike (Nar. nov., br. 67/15)
18.06.15 Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza (Nar. nov., br. 67/15)
18.06.15 Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama (Nar. nov., br. 65/15)
18.06.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2015 (Nar. nov., br. 65/15)
18.06.15 Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2015. (Nar. nov., br. 67/15)
15.06.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 64/15)
15.06.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 64/15)
08.06.15 Zakon o osobnoj iskaznici (Nar. nov., br. 62/15)
08.06.15 Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (Nar. nov., br. 62/15)
08.06.15 Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (Nar. nov., br. 63/15)
08.06.15 Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica (Nar. nov., br. 63/15)
08.06.15 Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (Nar. nov., br. 63/15)
02.06.15 Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 58/15)
02.06.15 O čemu pišemo u FIP-u br. 6/15?
26.05.15 Zakon o zaštiti novčarskih institucija (Nar. nov., br. 56/15)
26.05.15 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika (Nar. nov., br. 56/15)
25.05.15 Uredba o viznom sustavu (Nar. nov., br. 55/15)
25.05.15 Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/15)
25.05.15 Odluka o najm iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (Nar. nov., br. 55/15)
25.05.15 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2015. i 02/2015. (Nar. nov., br. 55/15)
19.05.15 Pravilnik o medu (Nar. nov., br. 53/15)
19.05.15 Indeks potrošačkih cijena u travnju 2015. (Nar. nov., br. 53/15)
15.05.15 Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora (Nar. nov., br. 51/15)
15.05.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava... ...i ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 51/15)
15.05.15 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Lanišće (Nar. nov., br. 51/15)
15.05.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2015. (Nar. nov., br. 51/15)
13.05.15 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Nar. nov., br. 50/15)
30.04.15 Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. (Nar. nov., br. 47/15)
30.04.15 Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. (Nar. nov., br. 47/15)
30.04.15 Izmjena Odluke o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica (Nar. nov., br. 47/15)
29.04.15 Objavljena prosječna plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH u 2014. 
28.04.15 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja... ... (Nar. nov., br. 46/15)
28.04.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (Nar. nov., br. 46/15)
28.04.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Nar. nov., br. 46/15)
28.04.15 Obrazac OKFŠ za 2014. poslati Ministarstvu poljoprivrede
24.04.15 Kolektivni ugovor ugostiteljstva proširen na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
24.04.15 Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 44/15)
21.04.15 Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 43/15)
21.04.15 Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Nar. nov., br. 43/15)
21.04.15 Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, 
21.04.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2015.
14.04.15 Zaposleni u policiji (Nar. nov., br. 40/15)
14.04.15 Odluka i Rješenje Ustavnog suda i Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 40/15)
13.04.15 Obavijest o usluzi telefonskog servisa na dan 13.4.2015
10.04.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Nar. nov., br. 39/15)
10.04.15 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (Nar. nov., br. 39/15)
10.04.15 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora (Nar. nov., br. 39/15)
08.04.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 38/15)
08.04.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 38/15) 
08.04.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država... ...članova obitelji hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 38/15) 
08.04.15 Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015. (Nar. nov., br. 38/15)
08.04.15 Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015. (Nar. nov., br. 38/15)
08.04.15 Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015. (Nar. nov., br. 38/15)
08.04.15 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015. (Nar. nov., br. 38/15)
07.04.15 O čemu pišemo u FIP-u br. 4/15
02.04.15 Uskrata isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
30.03.15 Novosti u evidentiranju radnog vremena i sadržaju obračuna plaće
26.03.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 33/15)
26.03.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 33/15)
25.03.15 Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 32/15)
25.03.15 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija
25.03.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
25.03.15 Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
25.03.15 Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 32/15)
25.03.15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 32/15)
25.03.15 Klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika i plaće policijskih službenika (Nar. nov., br. 32/15)
25.03.15 Indeks potrošačkih cijena u veljači 2015.
23.03.15 Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja (Nar. nov., br. 30/15)
23.03.15 Zakon o poljoprivredi (Nar. nov., br. 30/15) – propisane i osnove za doniranje hrane
23.03.15 Zakon o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15)
17.03.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 28/15)
17.03.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima (Nar. nov., br. 28/15)
12.03.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. (Nar. nov., br. 26/15)
12.03.15 Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (Nar. nov., br. 26/15)
03.03.15 Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (Nar. nov., br. 23/15)
03.03.15 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Nar. nov., br. 23/15)
03.03.15 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (Nar. nov., br. 23/15)
03.03.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2015. (Nar. nov., br. 23/15)
27.02.15 Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (Nar. nov., br. 22/15)
27.02.15 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (Nar. nov., br. 22/15)
27.02.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 22/15)
27.02.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara (Nar. nov., br. 22/15)
27.02.15 Odluka o prirezu na poreza na dohodak – općina Hrvatska Dubica (Nar. nov., br. 22/15)
27.02.15 Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2015. (Nar. nov., br. 22/15)
25.02.15 Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine (Nar. nov., br. 21/15)
24.02.15 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Nar. nov., br. 19/15) 
24.02.15 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 18/15)
24.02.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 19/15)
24.02.15 Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 18/15)
24.02.15 Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (Nar. nov., br. 18/15)
24.02.15 Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 19/15)
24.02.15 Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava...u 2015. godini (Nar. nov., br. 20/15)
24.02.15 Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Iloka (Nar. nov.,br. 20/15)
24.02.15 Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu (Nar. nov., br. 18/15)
17.02.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 17/15)
17.02.15 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 17/15)
12.02.15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 15/15)
12.02.15 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Nar. nov., br. 15/15)
12.02.15 Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini (Nar. nov., br. 15/15)
12.02.15 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Nar. nov., br. 15/15)
06.02.15 Promjene kod plaćanja naknade za OKFŠ i članarine HGK
06.02.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere 1.2. »PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI« (Nar. nov., br. 14/15)
06.02.15 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 11/15)
03.02.15 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita (Nar. nov., br. 11/15) 
03.02.15 Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva (Nar. nov., br. 12/15)
03.02.15 Pravilnik o kapitalu faktoring društva (Nar. nov., br. 12/15)
03.02.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 11/15) 
03.02.15 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 11/15) 
03.02.15 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15)
03.02.15 Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 9/15)
27.01.15 Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Nar. nov., br. 8/15)
27.01.15 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 8/15)
27.01.15 Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 7/15)
23.01.15 Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 7/15)
23.01.15 Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila (Nar. nov., br. 7/15)
23.01.15 Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Štefanje (Nar. nov., br. 6/15)
23.01.15 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 6/15)
23.01.15 Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2014. (Nar. nov., br. 7/15)
23.01.15 Pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona, Nar. nov., br. 75/14 (Nar. nov., br. 5/15)
20.01.15 Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Nar. nov., br. 5/15)
20.01.15 Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezuna dohodak Grada Zadra (Nar. nov., br. 5/15)
20.01.15 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2014. (Nar. nov., br. 5/15)
19.01.15 Sporazum o izmjeni Kolektivnog ugovora između društva Autocesta Rijeka - Zagreb i Nezavisnog cestarskog sindikata (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Odluka o utvrđivanju obrasca Izvješća o imovinskom stanju i obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika (Nar. nov., br. 4/15
15.01.15 Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Čeminac (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ploče (Nar. nov., br. 4/15)
15.01.15 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. ''Privremena obustava ribolovne aktivnosti'' (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 2/15)
12.01.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 2/15)
12.01.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 2/15)
12.01.15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15) 
12.01.15 Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (Nar. nov., br. 2/15)
12.01.15 Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Odluka o upravljanju rizicima (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Odluka o sustavu unutarnjih kontrola (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine (Nar. nov., br. 1/15)
07.01.15 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 1/15)