Obrazac JOPPD primjenjuje se od 01.01.2014., a zamjenjuje obrasce ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP i R-Sm. 

Obrazac JOPPD predaje se u elektronički putem ePorezne. Za isti dan moguće je predati jedan obrazac, jednu nadopunu i jedan ispravak. Redni broj obrasca čini godina i redni broj dana u godini, na pr. 01.02.2014. = 14032.  

Od 01.01.2014. primjenjuju i novi uplatni računi za poreze i doprinose. Važno je napomenuti da je broj JOPPD obrasca sastavni dio poziva na broj kod uplate poreza i doprinosa a to znači da se mijenja dnevno.

Prilog: Nove brojčane oznake (šife) vrste prihoda za uplatu javnih davanja koji će se iskazivati na obrascu JOPPD 

Cijeli šifrarnik možete pogledati ovdje.
 

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE JOPPD OBRASCA

a) na dan isplate:

   - za  oporezive primitke (plaće, mirovine, drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava), 

   - za neoporezive isplate dividendi,

b)  zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

   - primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,

   - mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

   - neisplata plaće za protekli mjesec,

   - drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi  – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

   - neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),

   - ukupni troškovi službenog  puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu

   - za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) – poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

d) u roku  od 8 dana:

   - primici ostvareni  izravno iz inozemstva,

   - zaposleni u diplomatskim  i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave:

   - kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

 f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka. 

JOPPD OBRAZAC NE OBUHVAĆA:

- primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama  za zdravstvene potrebe,

- potpore zbog oštećenja, uništenja imovine zbog elementarne nepogode,

- primitke od otuđenja osobne imovine,

- premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje nisu oporezive zbog odredbi Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja  odnosno ako je mirovina niža od iznosa osobnog odbitka – 3.400,00 odnosno pripadajućeg osobnog odbitka,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu a prema kojima se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave

- pomorski dodatak na brodovima  međunarodne plovidbe 

Detaljna pojašnjenja, aktualne promjene i primjere ispunjavanja obrazaca JOPPD možete pronaći na stranicama Porezne uprave kao i na stranicama Regosa koji je omogućio besplatnu web aplikaciju manjim korisnicima.