Obrazac JOOPD s uputama za popunjavanje ili obrazac JOPPD sa detaljnim uputama za popunjavanje. A kompletan šifrarnik možete pregledati na našoj stranici.

Podnositelj izvješća
1
Pravna osoba
2
Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit
3
"Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa"
4
Ostale fizičke osobe
5
Ostali poslovni subjekti
6
"Škola ili ustanova za osiguranike: - učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i - djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa"
7
"HZMO kada je HZMO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa"
8
"HZZO kada je HZZO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa"
9
"Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO) kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama posebnih propisa obveznici obračunavanja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa"
10
"SKDD kada je platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende te u njegovo ime i za njegov račun isplaćuje dividendu dioničarima fizičkim osobama"
11
"Poslodavac u stečaju u slučaju izravne isplate plaće koju Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca isplaćuje radniku"
12
"Osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa"
13
"Poslodavac u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću"
Stjecatelj primitka/osiguranik
0001
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–osoba koja se prvi put zapošljavaprema odredbama Zakona o doprinosima
0003
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0004
Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0005
Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006
Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo–osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007
Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo–novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0008
Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće)koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama
0009
Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0021
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu
0022
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi putzapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023
Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi putzapošljava prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0024
Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu
0031
Stjecatelj/osiguranik–trgovac pojedinac
0032
Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnoviobveznici su poreza na dobit
0033
Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi poduzetničke plaće
0101
Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102
Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103
Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi kojepostoji obveza doprinosa
0104
Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105
Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja seisplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti
0106
Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja izDomovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107
Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108
Stjecatelji ostalih mirovina
0121
Stjecatelji mirovine-ostali isplatitelji
0201
Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezuna dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak
1001
Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
2001
Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
3001
Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od osiguranja
4001
Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovikojeg ne postoji obveza doprinosa
4002
Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovikojeg postoji obveza doprinosa
5001
Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvuduže od 30 dana
5002
Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101
Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (MO II, 0,35 - obveznik plaćanja mjerodavno ministarstvo)
5102
Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti (MO II, 0,35)
5103
Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranjana temelju generacijske solidarnosti (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5104
Osiguranik–osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa spovećanim trajanjem (prosječna plaća 2,01 MO II)
5201
Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja - općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5202
Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanjaostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5203
Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta idopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5204
Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta,posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5205
Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemuse naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5206
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemuse naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MOII)
5207
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a
5208
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zarad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5209
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedicaozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teretHZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5210
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težimsmetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5211
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težimsmetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5212
Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa zamirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnuosnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213
Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa zamirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovinaknade plaće na teret državnog proračuna
5301
Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinskoosiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje) (0,35, MO II)
5302
Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja iliprofesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja(POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)
5401
Osiguranik po osnovi roditelja–njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnuskrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu (SVI, 0,35)
5402
Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog drugaprofesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata (POSLODAVAC PROFESIONALNOG, ODNOSNO UGOVORNOG DIPLOMATA-MJERODAVNO MINISTARSTVO, MO, MO II, 0,35 I POSEBAN DOPRINOS ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU)
5403
Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoćihrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5501
Osiguranik po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju (POJEDINAČNI PRIMITAK, POSEBAN DOPRINOS ZA MOOSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%)
5601
Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio naobrazovanje ili stručno usavršavanje (ZO, 0,35)
5602
Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radniodnos, uputila na praktični rad (ZO, 0,35)
5603
Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne
5604
Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti(POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)
5605
Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davateljstipendije (ZO, 0,35)
5606
Osiguranici po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijemepraktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU0,5% , O,35, obveznik plaćanja ministarstvo nadležno za obrazovanje)
5607
Osiguranici po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnomrazvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kod pravne osobe za osposobljavanje (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35 obveznik plaćanja ministarstvo)
5608
Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja–samostalnog umjetnika kojemu sedoprinosi plaćaju iz državnog proračuna (MINISTARSTVO MJERODAVNO ZA KULTURU ili drugo tijelo, ovlašteno od toga ministarstva 0,8, SVI OSIM ZAPOŠ. plaćanja min, izvješćivanje zavodi)
5701
Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnogodnosa prema Zakonu o radu
5702
Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnogodnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
Primici/obveze doprinosa
0001
Primici po osnovi plaće
0002
"Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa"
0003
"Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0004
Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1.1. 2003.
0021
Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0022
"Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0023
"Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini"
0024
"Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0025
Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu
0026
"Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0027
"Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva"
0028
"Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0041
Obračun doprinosa po osnovi plaće
0042
"Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa"
0043
"Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0044
Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0045
Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće
0046
Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju
0051
"Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu"
0052
Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu
0061
Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika
0062
"Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa"
0063
Obračun obveze doprinosa izaslanog, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0064
"Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002."
0071
"Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima"
0081
"Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet radnika"
0082
"Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet"
0083
"Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije"
0084
"Obračun doprinosa po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije"
0085
"Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije"
0086
"Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije"
0091
Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
0101
Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa
0102
"Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je niža od propisane osnovice za obračun doprinosa"
0103
"Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća"
0201
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi"
0202
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa"
0203
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
0204
"Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)"
0205
"Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)"
0206
"Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)"
0207
"Obračun doprinosa na osnovicu u slučaju isplate plaće u bruto iznosu kada su doprinosi iz osnovice i porez na dohodak i prirez obračunani i uplaćeni od strane suda"
0208
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi"
0209
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice"
0210
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku"
0211
"Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe"
0212
"Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe"
0213
"Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu"
0214
"Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi"
0301
"Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina"
0302
"Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)"
0303
"Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)"
0321
"Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina"
0322
"Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)"
0323
"Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)"
0331
"Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva"
0332
Mirovine ostvarene temeljem dokupa
0333
Mirovinske rente
0334
Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi
0401
Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0402
"Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak"
0403
Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada
0404
Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa
0405
"Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada prema kojima ne postoji obveza poreza na dohodak"
0406
"Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada"
1001
"Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu"
1002
"Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit"
1003
"Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica"
1004
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata
1005
Ostali primici od kapitala
2001
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
3001
"Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja"
3002
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje
4001
"Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava"
4002
"Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost"
4003
"Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju"
4004
"Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa"
4005
"Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4006
"Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa"
4007
"Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)"
4008
"Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4009
Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima
4010
"Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti"
4011
"Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4012
"Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji se isplaćuju umirovljenicima"
4013
Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014
"Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu"
4015
"Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4016
"Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji se isplaćuju umirovljenicima"
4017
"Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona"
4018
"Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4019
"Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji se isplaćuju umirovljenicima"
4020
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa
4021
"Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,"
4022
Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023
"Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa"
4024
"Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa koje se isplaćuju umirovljenicima"
4025
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe"
4026
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe, a koji je viši od najviše godišnje osnovice"
4027
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a umirovljenik ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe"
4028
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno"
4029
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju"
4030
"Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji obveza doprinosa"
4031
"Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice"
4032
"Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa"
4033
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
4034
"Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak"
4035
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima"
4036
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa"
4037
"Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa"
5001
"Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu (plaća ili prosječna plaća ukoliko mu se ne isplaćuje plaća – 10% ZO INO)"
5002
Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)
5003
"Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)"
5004
"Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)"
5005
"Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo (0,35 – 20% ZO INO)"
5101
"Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI"
5102
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja
5103
"Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika"
5104
"Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju"
5105
"Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa"
5106
"Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa"
5107
"Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće"
5108
"Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun"
5109
Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5110
"Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa"
5111
"Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem"
5112
"Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata"
5701
"Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada"
5702
"Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima"
5703
"Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja"
5721
"Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze"
Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
1
"Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)"
2
"Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak)"
3
"Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak)"
4
"Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)"
5
Nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak
6
"Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dohodak)"
7
Socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak)
8
"Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak)"
9
"Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak)"
10
"Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak)"
11
"Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2. i 8. Zakona o porezu na dohodak)"
12
"Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja"
13
"Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak)"
14
"Nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)"
15
"Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak)"
16
"Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)"
17
"Ukupan iznos isplaćenih/plaćenih prijevoznih troškova (trošak cestarine, prijevoznih karata i slično) i troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa bez obzira na način isplate/plaćanja prema konačnom obračunu putnog naloga (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak)"
18
"Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak)"
19
"Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),"
20
"Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak)"
21
"Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak)"
22
"Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak)"
23
"Terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak)"
24
"Pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak)"
25
"Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak)"
26
"Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak)"
27
"Primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak)"
28
"Stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak)"
29
"Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak)"
30
Sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak)
31
"Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak)"
32
"Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)"
33
"Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak)"
34
Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak)
35
"Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)"
36
Primici po osnovi nesamostalnog rada na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu
37
"Primici po osnovi nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja"
38
"Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona"
39
"Troškovi prijevoza (trošak cestarine, prijevoznih karata i slično), troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa ukoliko nisu plaćeni do 15. u mjesecu za prethodni mjesec prema konačnom obračunu putnih naloga"
40
Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade
41
"Ostali neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak, osim novčane naknade za spriječenost za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja"
42
Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
43
"Primici po osnovi drugog dohotka na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu"
44
"Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja"
45
"Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja"
46
"Primici po osnovi dohotka od kapitala koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja"
47
"Primici po osnovi dohotka od kapitala na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu"
48
"Primici po osnovi dohotka od osiguranja na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu"
49
"Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja"
50
"Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu"
51
Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
Način isplate/izvršenja obveze
0
Nema isplate
1
Isplata na tekući račun
2
Isplata na žiro račun
3
"Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima"
4
Isplata u gotovini
5
Davanje u naravi
6
Naplata primitka u ovršnom postupku
7
Isplate putem obračunskih plaćanja